Georgia Regional Hospital-Savannah (GRHS) Savannah, GA